Min hu chicken?

Pierre Portelli, ex uffiċċjal fl-eżekuttiv tal-PN u impjegat tal-istamperija u li jittanta jgħid li hu ‘independent’ ippubblika SMS tal-Prim Ministru fejn Joseph Muscat qallu bla tlaqlieq li ma kienx qed jaċċetta l-offerta ta’ intervista.
 
Ta’ chicken li hu, Portelli ma ppubblikax l-SMS exchange kollha kemm hi. Tgħid għaliex?
 
L-Independent saret “Fake News Daily
 • Laura Attard

  Ghax nazzjonalist ippatentjat u jrid iqarraq. Tixtrux la t times u lanqas l indipendent

  • Mela ghad hawn min jixtrihom??

  • Wedgwood Plates

   Ilni ma nixtrihomx.
   Tpaxxuhomx,tikkomentawx fuq is -site taghhom.
   Ghax igibu wahda u l-ohrajn jiccensurawhom.

  • Qed tiggudika persuna li ma tafiex…..lanqas ghandek ideja kemm sejra imqarrqa…..imma basta titfaw hmieg fuq persuni li hlief verita ma jghajdux.

   Huwa gurnalist mill-aqwa li ghandna go pajjizna u infakkrek li Mintoff kien rrid lillu biss ghax lillu kien jafda biex ghamel intervista fil-Palazz tal-Belt fiz-zmien Alfred Sant meta kien prim ministru. L’ghejra li ghandkom tidher minn sebgha mitt miljun kilometri l’boghod.

   • il-bies

    fil fatt rebah xi nofs tuzana unuri nternazjonali .wiehed minnhom tal forbes , iehor newsweek, iehor mit- time, rebah ihor mid-daily telegraph , minn- new York times u jekk mhux sejjer zbaljat iehor minghand in national geographic

  • Diane Vella

   jien lanqas in-net ma nara ahseb u ara nixtri l’gazzetti.

 • SM

  Sew ghamel ma accettax jithallat maghhom

 • Craus Louis

  Naqbel li jekk intom Laburisti ta vera tixtrux it Times u l Independent.
  Dawn huma mmexxija minn Nazzjonalisti.

 • Molly

  Sew ghamel Dr Joseph Muscat li ma accetax.

 • Qed tara min hu ċ-Chicken Glenn. Ili sagħtejn li bagħtlek l-sms print screen imma ma tellajtux. Minn dak il-ħin ‘l hawn tellajt xi 4 stejjer oħra u approvajt diversi kummenti.

  • Opus Dei

   Glenn tafu li dan postman igglorifikat? Hija kien De La Salle mieghu u qalli li dejjem fil klassi tal batuti kien. Mal gdur. Imma kif tela l PN neza l uniformi u nehha l invilops u sar intelletwali. Imbghad thallat ma ta Seychell. Opportunisti mill aqwa.

  • David Farrugia

   Tridx tghamilielu l-Istampeija l-intervista? Hemm thossok aktar home.

  • il-bies

   nies bhalek humakomdi hafna jipuzaw li amdnomx partit ..sakemm imbad juru l vera kuluri taghhom.

 • Ic-chicken beza minn Pierre Portelli…….,xejn inqas u xejn izjed Gleen.

  Hu pacenzja ghax issa kullhadd qed jiddejjaq minn Muscat u l-klikka tieghu. Wasaltu fl’ahhar xbin.

  • David Farrugia

   Il-kullhadd tieghek ghadu minoranza. Dik il-problema li ghandek.

 • Glenn Bedingfield

  Mela inti hsibtni li qieghed mieghek. Stenna u jitilghu.

  • Ghadhom ma telawx.

   • Malti

    Tkellem l indipendti

   • Opus Dei

    Staqsi lil postman li kien iterraq it toroq tal Belt, xemx u xita.

   • il-bies

    mela mhux bhan nazjonalisti li int tilghaq ax mandhom cans jitilaw

   • Defnaja

    U sew ghamel ma telahomx. Bhal prim ghamel il Bedingfield ma heliex hin ma mbarraz.

 • defnaja

  Sew ghamel il Prim ma accetax.
  Joqghod jahli lhin mal imbarraz.

 • vivasb

  ahjar jara min ghamel gid mijew meta kellu bzonn. vojt iehor…KFC

 • vicazz

  Xi dwejjaq ghandhom Glenn, hlief aggettivi kontra kull min huwa Laburist ma jghidhux,….u tghid il-PM mhux ser jinhela ma Pierre Portelli (taparsi indipendenti) biex jiehu intervista minghandu,ghax ma jintervistax lill-Jason Azzopardi ,lill-Beppe ,lill Giovanna..etc..etc..etc..

 • Michael Abela

  Issa Portelli jrid jikkontrolla din il-blog ukoll?

 • M. Buttigieg

  Sewwa ghamel. Kemm jahseb li hu mportanti dan Pierre ta l independent. Joseph ma ghandux hin x’jahli ma nies bhal dawn.

  • Lina Mangion

   Lanqas fuq Xarabank m’ghandujmur il Prim Ministru. Dan il programm huwa programm divertenti u mmexxi minn persona li hi stess qalet li ma ghix newtrali, jigiefiri li hi biased. Dibattitu bejn il kapijiet Tal partiti ghandu jsir fuq l Ii Stazzjon NAzzjonali u immexxi minn presentatur serju.

 • Opus Dei

  Gurnalist ikollu opinjoni, Pierre m’ghandux. Pierre ghandu sarima u jrid jaghmel dak li jghidlu sidu. Sidu mhux il PN ta! Sidu Martu, Missierha u l but

 • Malti

  Kellek risposta kif jixraqlek. Ma tridx tigi tghid li l Indipendent hi veru indipendenti. Ghax ma tghidx li lil min ma jaqbilx maghkhom u mal PN ma thallux il kummenti tieghu jidhru fuq skuza jew ohra.
  Kulhadd jaf x’inhi l agenda tieghek.

 • Malti

  Min qed jixtrihum tahseb inti.
  Tixtri dawn il gazzetti sabiex tghin lil PN. Dawn gazzetti bl ingliz tal PN saru. Jekk tara min imexxihom bizzejjed int.