Filmat: Stqarrija tal-Prim Ministru dwar l-arresti b’konnessjoni mal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia

 • Malteser

  Jistghu nkunu nafu min huma?

 • Il-Lhudi

  Impressive and straight to the point as ever!

 • WALLIS WALLIS

  Nhar il hadd jekk Alla jrid tas socjeta civili sa johorgu bil weraq tar rant u l’banana???

 • JJC

  Dik irgulija jimxi kif jixraq il pajjiz mhux il partit bhal haddiehor.

 • Jg

  Nisperaw li issa hadu taghlima minghand il Prim Ministru kif ghanda titmexxa ir rule of law bis serjeta u mhux bix xenati ta ssutar bil banana u ajruplani tal karti.

 • Ghaziz Manuel Delia. Il-yellow card tiha lil kull min ghajjarni kull forma ta’ aggettiv fuq l-ispeci ta’ blog tieghek. Jekk hadt ghalik ghax ghidtlek li Simon was yellow in the face yesterday with bitterness baqalek hafna x’tikber u titghallem. Wara kollox ghidt il-verita. Hasra mintix fil-parlament ghax kont tarah b’ghajnejk u tikkonferma li dak li ghidt hu minnu. Grazzi talli bbenjajtni mil-blog tieghek. Insomma mxejt fuq il-passi tat-Times u ta’ Daphne, not surprised. Ara tigi tghid li qed tirranprezenta lil poplu f’xi speech pwerili tieghek. Sellili ghal A.G.

 • black and white

  Smajt lil Prim `live` fuq facebook li ghamel diskors imprezzabbli u li aktar ghandu jheggigna biex nitolbu ghalih halli Alla jzomm Idu fuqu halli jibqa` jmexxi lil Malta Taghna Lkoll !